Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Košice-okolie

Okres Košice-okolie je svojou rozlohou 1 534,61 km2 druhým najväčším okresom na Slovensku. Dňa 22. januára 2018 sa okres Košice-okolie stal v poradí šestnástym najmenej rozvinutým okresom a to zápisom do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Košice-okolie je výkonným orgánom pre implementáciu rozvojových aktivít okresu Košice-okolie v súlade s prioritnou oblasťou Akčného plánu: A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Košice-okolie a s opatrením: A.2. Vytvorenie Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Košice-okolie.

Účelom Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Košice-okolie je metodicky usmerňovať žiadateľov o regionálny príspevok, vykonávať úlohu sprostredkovateľa medzi žiadateľmi na lokálnej úrovni a schvaľovacími orgánmi na národnej úrovni a vykonávať činnosť technického sekretariátu Výkonného výboru okresu Košice-okolie. Centrum bude zabezpečovať aj mediálnu a komunikačnú podporu platforme pre rozvoj okresu Košice-okolie.

Hlavné činnosti centra regionálneho rozvoja:

 1. podpora činností Výboru: príprava podkladov pre realizáciu, monitorovanie a hodnotenie plnenia Akčného plánu, stretnutí Výboru,
 2. metodická a koordinačná podpora vypracovania koncepčných, strategických a plánovacích materiálov pre okres,
 3. vypracovanie strategických dokumentov pre realizáciu opatrení Akčného plánu,
 4. metodická a koordinačná podpora aktivít a aktérov pri plnení Akčného plánu,
 5. metodická a koordinačná podpora pri príprave projektov a návrhov modelov financovania jednotlivých aktivít akčného plánu,
 6. metodická a koordinačná podpora pri zabezpečovaní procesov verejného obstarávania,
 7. vypracovanie podkladov pre výročnú hodnotiacu správu o implementácii Akčného plánu,
 8. komunikačný a mediálny servis, zabezpečenie publicity,
 9. príprava analýz, podkladov a reportovanie,
 10. metodická a koordinačná podpora iniciatív zakladania kláštorov,
 11. metodická a koordinačná podpora zakladania výrobno-odbytových združení,
 12. metodická a koordinačná podpora cezhraničnej spolupráce a medziregionálnej spolupráce,
 13. spolupráca s MAS v okrese Košice-okolie.

V záujme  o rozvoj okresu Košice-okolie a poskytovanie komplexnej metodickej podpory a koordinácie žiadateľov, bude žiadateľ úzko spolupracovať so všetkými miestnymi akčnými skupinami okresu Košice-okolie. Jedná sa o MAS RUDOHORIE, o. z., MAS Bodva, MAS Hornád-Čierna hora, o. z., MAS Hornád-Slanské vrchy, o. z., MAS Olšava-Torysa, MAS Opal.

KONTAKT
Mobil: 0914 330 702
Email: nro@crrkosice.sk

Aktuality

Aktivity

Dozviete sa o aktuálne plánovaných vyhláseniach výziev s uvedením základného prehľadu a rámca vyhlásených v ...
Nové termíny informačných seminárov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a el ...
...

Dokumenty, formuláre

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
Dokument na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku VZOR
Dokument na stiahnutie
Vyhlásenie žiadateľa podľa nariadenia Komisie (EU)1407_2013-de-minimis
Dokument na stiahnutie
Vyhlásenie žiadateľa podľa nariadenia Komisie(EU)1408_2013-de-minimis
Dokument na stiahnutie

Výzvy na predkladanie ŽoRP

Výzva na prekladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku
02/OÚ-KS/2019
Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku
01/OÚ-KS/2019
 
Naši partneri
Kontakt

Hraničná 2, 040 17 Košice
mobil: +421 905 611 520
e-mail: sekretariat@crrkosice.sk

e-mail: nro@crrkosice.sk