Naše projekty

LEADER ako nástroj pre zlepšenie života na vidieku

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň propagácie a prezentácie vidieckeho prostredia, šíriť príklady dobrej praxe z realizácie projektov v rámci osi 4 LEADER a ich prínos a pozitívny dopad nielen na samotné územie, ale aj obyvateľov obcí patriacich do MAS RUDOHORIE, o. z. Príprava, vytvorenie a následná prezentácia informačného audiovizuálneho materiálu bude predstavovať jedinečnú a neoceniteľnú pozitívnu reklamu vidieckeho prostredia a príležitosť odprezentovať ponuku a vybavenosť územia obcí MAS RUDOHORIE. Prostredníctvom vhodnej a adekvátnej cielenej propagácie a prezentácie svojho územia, budú môcť miestni aktéri efektívne osloviť veľké množstvo potenciálnych záujemcov, či už o vidiecky turizmus, podnikanie alebo život na vidieku. Výsledkom týchto aktivít bude nielen zvýšená návštevnosť vidieka, ale aj množstvo nových aktivít realizovaných na vidieku, ktoré so sebou "prinesú" nemalý kapitál (a mnohé ďalšie pozitívne externality) a v konečnom dôsledku sa prejavia ako ďalší postupný rozvoj vidieka (spojený so zvyšovaním kvality života na vidieku) vo viacerých oblastiach súčasne.

Rozvíjame vidiek

Cieľom projektu bolo zlepšenie komunikácie a zvýšenie úrovne propagácie vo vidieckom priestore na území MAS RUDOHORIE, o. z., šírením adresných informácií a cieleným rozvojom miestneho ľudského potenciálu prostredníctvom krátkodobých tréningov aktérov miestneho vidieckeho rozvoja, na získanie potrebných vedomostí a zručností na zlepšenie súčasných možností a úrovne propagácie vidieka a jeho silných stránok navonok. Účastníci projektu boli oboznámení s množstvom praktických informácií a možností zlepšovania svojej komunikácie a propagácie vidieckeho prostredia, v ktorom žijú a pôsobia. Teoretické informácie boli vhodne doplnené praktickými cvičeniami, ktorých cieľom bolo lepšie pochopenie sprostredkovaných informácií a možností ich praktického využitia účastníkmi projektu pri propagácií aktivít a možností, ktoré ponúka vidiecke prostredie, ako aj pri propagácii vidieka ako takého.

Život na vidieku

Cieľom projektu bola podpora postupného strategického rozvoja vidieka a skvalitnenia vidieckeho života prostredníctvom šírenia kľúčových informácií a výmeny praktických skúseností s prípravou a implementáciou projektov na vidieku. Okruhy tém, ktoré boli predmetom predkladaného projektu boli zamerané na prezentáciu informácií, výmenu praktických skúseností s prípravou, predkladaním, implementáciou a celkovým úspešným ukončením PRV projektov jednotlivých oslovených konečných prijímateľov – predkladateľov projektov. Praktické pozitívne skúsenosti a vedomosti konečných prijímateľov – predkladateľov projektov, ako aj zistené nedostatky a problémy pri príprave, ako aj samotnej implementácii a vyúčtovaní týchto projektov boli prezentované účastníkom informačných aktivít, ktoré boli súčasťou tohto projektu.

Získavanie potrebných vedomostí a zručností pre rozvoj služieb vidieckeho cestovného ruchu v území MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY

Cieľom projektu bolo prostredníctvom šírenia informácií, vedomostí a budovania zručností členov cieľových skupín, zvýšiť záujem o podnikanie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu v území MAS Hornád – Slanské vrchy. Projekt bol zameraný na poskytovanie informácií a poradenstva z oblasti podnikateľských aktivít cestovného ruchu uskutočňovaných vo vidieckom prostredí. Praktické poznatky a skúsenosti existujúcich a prosperujúcich podnikateľov – prevádzkovateľov zariadení viedieckeho turizmu, boli náležitým doplnením nadobudnutých teoretických poznatkov a dobrým príkladom toho, ako efektívne podnikať a zároveň prosperovať.

 
Naši partneri
Kontakt

Hraničná 2, 040 17 Košice
mobil: +421 905 611 520
e-mail: sekretariat@crrkosice.sk

e-mail: nro@crrkosice.sk