Profil organizácie

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o. (CRR) je nezisková organizácia, ktorá vznikla 9.12.2010 v Košiciach, registráciou na Obvodnom úrade Košice, na odbore všeobecnej vnútornej správy. Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, najmä pre mestá a vidiecke obce Košického kraja, ale aj iné subjekty z tohto územia, prevažne v nasledovných oblastiach:

 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ,
 • technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje EÚ,
 • monitoring projektov pre štrukturálne nástroje EÚ.
 • rozvoj vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských zdrojov, ekonomiky, financií a obchodu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • spolupráca na báze dohôd s podnikateľskými subjektami,
 • organizovanie seminárov, vzdelávacích kurzov a konferencií.

Organizácia sa v rámci svojej činnosti venuje rozvoju najmä vidieckych regiónov východného Slovenska, hlavne Košického samosprávneho kraja. Počas doby svojej existencie si organizácia vybudovala nadštandardné vzťahy a v súčasnosti intenzívne spolupracuje s obcami, starostami a inými aktérmi z obcí regiónu Rudohorie.

Prostredníctvom organizovania informačných stretnutí, konferencií, seminárov a rôznych iných foriem informačno – vzdelávacích aktivít organizácia sprostredkuje dôležité a užitočné informácie ohľadne možností rozvoja regiónov, a to nielen starostom obcí, ale aj podnikateľom a samotným obyvateľom daného územia, ktorí by sa taktiež mali zapájať do zveľaďovania prostredia, v ktorom žijú.

Počas obdobia svojej existencie sa oragnizácia podieľala na príprave a spracovaní množstva rôznych projektov, žiadostí o nenávratný finančný príspevok a dotácií. Pomoc bola nasmerovaná najmä do oblasti životného prostredia, pre obce postihnuté alebo ohrozené povodňami, do zlepšenia a rozširovania možností trávenia voľného času obyvateľov, rozvojom športových, oddychových a voľnočasových aktivít v obciach.

Cieľom organizácie je aj naďalej poskytovať pomoc a poradenstvo v rôznych oblastiach svojho záujmu, pri permanentnom, všestrannom a udržateľnom rozvoji územia a regiónu, v ktorom pôsobí. Svojimi aktivitami a činnosťami sa snaží pružne a promptne reagovať na potreby a požiadavky spoločnosti, obyvateľov, podnikateľov a ďalších aktérov rozvoja územia. Vzhľadom na aktuálne trendy a vývoj nielen ekonomickej, ale celkovej situácie spoločnosti, je snahou organizácie adekvátnym spôsobom reagovať na zmeny, ktoré v spoločnosti nastávajú, a to najmä smerovaním a sústredením svojho záujmu a podpory do oblastí, ktoré sú ohrozené a ktoré to najviac potrebujú.

štatút /data/5331a28370ccf__tatut_neziskovej_organiz_cie_crr.pdf k nahliadnutiu

 
Naši partneri
Kontakt

Hraničná 2, 040 17 Košice
mobil: +421 905 611 520
e-mail: sekretariat@crrkosice.sk

e-mail: nro@crrkosice.sk